Wat is SAMEN LEREN ?
Op deze website staan bij projecten en lesbrieven voorbeelden van lessen die zijn uitgevoerd in het project SAMEN LEREN binnen de regeling Cultuureducatie met kwaliteit.

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een stimuleringsregeling van de Rijksoverheid om de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te vergroten. De regeling loopt van 2017 tot en met 2020. Om in aanmerking te komen voor beschikbaar budget heeft iedere gemeente een penvoerder aangewezen om subsidie aan te vragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. In Purmerend is Cultuurhuis Wherelant penvoerder, in Edam-Volendam is Bibliotheek Waterland penvoerder, in Beemster, Wormerland en Waterland is Muziekschool Waterland de penvoerder.

Het plan voor Purmerend heet SAMEN LEREN. De overige gemeenten sluiten hierop zoveel mogelijk aan.
Het doel is om cultuureducatie te verankeren in het curriculum van de school. Dit doen we door cultuurvakken te integreren in het algemene lesaanbod. Leerkrachten ontwikkelen een bredere kijk op hoe zij cultuureducatie in het algemene lesaanbod kunnen inzetten en lesinhouden geïntegreerd met elkaar kunnen aanbieden. Daarbij kan de leerkracht zelfvertrouwen opbouwen en een succeservaring opdoen door de expertise die de vakdocent inzet in de klas.

Hoe gaan we SAMEN LEREN uitvoeren?
•Door met cultuureducatie aan te sluiten bij het totale onderwijs en cultuureducatie vanuit de kerndoelen vakoverstijgend in te zetten. De leeropbrengst voor de leerling staat hierbij altijd centraal.
•Door een vakdocent in te zetten in de klas. Vakdocent en leerkracht bepalen samen inhoud en het doel van de lessen waarbij de vakdocent aanvankelijk de les verzorgt. De leerkracht leert van de vakdocent en geeft in de loop van het traject vaker zelf les.
•Door de digitale kennisbank die zorgt voor uitwisseling en informatie over de lopende projecten op de scholen. Daarnaast kunnen de deelnemende scholen een mediatraining volgen van Bibliotheek Waterland.

  • Door beleidsontwikkeling op het gebied van cultuureducatie binnen de school te stimuleren
  • Door het vergroten van de kennis van cultuurvakken bij de leerkrachten

Wie kunnen deelnemen?

Het project SAMEN LEREN is voor alle scholen in Purmerend, Edam-Volendam, Beemster, Wormerland en Waterland. Zij kunnen hun interesse doorgeven aan hun penvoerder. Na het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst kan het project op de school van start gaan. De school kan kiezen voor focus op een discipline zoals beeldend, muziek, dans, erfgoed, media.

Om het proces naar deelname zorgvuldig te voeren is het project gefaseerd uitgevoerd waarbij alle scholen voor elke nieuwe fase goed geïnformeerd zijn.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Voor de gemeente Purmerend:
Marcel Fraij, m.fraij@wherelant.nl

Voor de gemeente Edam-Volendam:
Margreet Verbruggen, mverbruggen@bibliotheekwaterland.nl

Voor de gemeente Beemster, Wormerland en Waterland:
Nico van Zadel, n.van.zadel@muziekschoolwaterland.nl